Pyrotechnický prieskum

Spoločnosť W.T.A. Mapping, a.s. na základe príslušných zákonných oprávnení zabezpečuje komplexný servis pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície (pyrotechnický prieskum) na území SR, a za účasti našich partnerov aj na území celej EÚ.  Spoločnosť W.T.A. Mapping, a.s. disponujeme certifikátmi ISO 9001:2015, BS OHAS 18001:2007 a ISO 14001 pre daný rozsah prác.

Čo obsahujú naše služby?

Prípravná fáza

Administrácia a vybavenie povolenia na vyhľadávanie nevybuchnutej munície podľa § 63 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pyrotechnický prieskum

Vykonávanie pyrotechnického prieskumu v súlade so zákonom -Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.58/2014

Doplnkové práce

Zemné práce v rozsahu : ručné výkopové práce pri podozrení nálezu nevybuchnutej munície do 1 m. Nad 1 m podľa veľkosti odozvy predpokladaného nálezu a rizika sa pokračuje v ručnom výkope a následne využitie stavebnej techniky.

Záverečná správa

Vypracovanie záverečnej správy po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície, v ktorej bude uvedené: • spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície, • použité technické zariadenie, • garantovanú hĺbku prehliadnutého priestoru, • výsledok vyhľadávania nevybuchnutej munície.

Preskúmaná plocha

Pre naších klientov sme preskúmali a skontrolovali už viac ako 3,5 milióna m².

D4R7 (obchvat Bratislavy) - 825000 m²

100%

R2 Zvolen východ – Pstruša - 780 000 m²

100%

R2 Mýtna – Tomášovce - 1 200 000 m²

100%

R2 Kriván - Mýtna - 1 075 000 m²

89%

Postavené diaľnice

Aj vďaka našej práci môže pokračovať výstavba diaľnic na Slovensku.

D4R7 - Obchvat Bratislavy

100%

R2 Zvolen východ – Pstruša

100%

R2 Mýtna – Tomášovce

100%

R2 Kriván - Mýtna

89%

Odpracovaných pracovných dní

Za posledné 4 roky sme nachodili 2687 km a v teréne strávili 267 pracovných dní.

2687 km v teréne

100%

267 pracovných dní

100%

Naši klienti

Referencie

7 rokov skúseností

Rýchlostné cesty

2020 - 2021
Doprastav a.s., Strabag s.r.o., Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s.

R2 Kriván - Mýtna

Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby.

2019 - 2020
Združenie Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s

R2 Mýtna – Tomášovce

Trasa rýchlostnej cesty R2 v záujmovom úseku je vedená nížinou otvárajúceho sa údolia Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou Zvolen – Fiľakovo a cestou I/16, pričom obchádza samotnú obec Mýtna z juhozápadu. Po vykrižovaní s cestou I/16 a železničnou traťou, pričom rýchlostná cesta je vedená ponad oba dopravné koridory, vchádza trasa do katastra obce Divín. Tu pokračuje trasa v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája. Je to jediné miesto v koridore železničnej trate, Krivánskeho potoka a jestvujúcej zástavby s akceptovateľným dopadom na životné prostredie. Dôsledkom umiestenia stavby vznikla potreba na vybudovanie objektov vhodných pre migráciu zveri. Po opustení Divínskeho hája a prekrižovaní širokého údolia Krivánskeho potoka a železničnej trate pokračuje trasa severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde vo vzájomnom krížení vytvárajú dočasné prepojenie – úrovňovú stykovú križovatku s cestou I/16.

2015 - 2016
Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s.r.o.

R2 Zvolen východ – Pstruša

Stavba rýchlostnej cesty R2 začína v križovatke Zvolenská Slatina, kde sa bude v budúcnosti napájať úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, západ - Zvolen, východ. Prepojenie na cestu I/50 je zabezpečené v križovatke pomocou privádzača rýchlostnej cesty. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch. Obce Zvolenská Slatina, Vígľaš a Pstruša sú tak výrazne obchádzané zo severu. Na konci úseku trasa prechádza údolím rieky Slatina a končí tesne pred križovatkou Pstruša, za ktorou už pokračuje nasledujúci úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň.

Diaľnice

2017 - 2019
D4R7 Construction s.r.o.

D4R7 - Obchvat Bratislavy

R7 je rýchlostný ťah navrhovaný v úseku Bratislava - Nivy / Lučenec podľa uznesenia vlády č. 882/2008, ktorý bude po dobudovaní hlavnou spojnicou hlavného mesta a južných centier Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V tejto etape sa ráta s výstavou 3 úsekov rýchlostnej cesty R7.

Začiatok úseku R7 Bratislava - Nivy / Bratislava - Juh je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej MÚK Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh.

Tu medzi km 4,350 až 4,700 trasa čiastočne vchádza na chránené územia Biskupické Luhy a Dunajské Luhy. Koniec potom nadväzuje cez poľnohospodársky využívané územie v MÚK Ketelec na diaľnicu D4 a nasledujúci úsek R7 (Bratislava - Juh / Šamorín - Západ).

Na dotknutom území je hustá sieť miestnych ciest všetkých kategórií. Priamo dotknuté sú ulice Bajkalská, Prístavná, Slovnaftská, Komárňanská, Lúčna, Malé Pálenisko, Vlčie hrdlo atď. Výškové riešenie trasy je optimalizované s dôrazom na minimálne narušenie krajinného rázu pri zohľadnení minimálnej investičnej náročnosti.

Kontakty

W.T.A. Mapping, a.s.

+421 949 06 06 06

Svätopluková 28, 902 01 Pezinok

info@wtamapping.eu

Máte nejáke otázky? Prosím, kontaktujte nás.