Referencie

7 rokov skúseností

Rýchlostné cesty

2020 - 2021
Doprastav a.s., Strabag s.r.o., Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s.

R2 Kriván - Mýtna

Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby.

2019 - 2020
Združenie Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s

R2 Mýtna – Tomášovce

Trasa rýchlostnej cesty R2 v záujmovom úseku je vedená nížinou otvárajúceho sa údolia Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou Zvolen – Fiľakovo a cestou I/16, pričom obchádza samotnú obec Mýtna z juhozápadu. Po vykrižovaní s cestou I/16 a železničnou traťou, pričom rýchlostná cesta je vedená ponad oba dopravné koridory, vchádza trasa do katastra obce Divín. Tu pokračuje trasa v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája. Je to jediné miesto v koridore železničnej trate, Krivánskeho potoka a jestvujúcej zástavby s akceptovateľným dopadom na životné prostredie. Dôsledkom umiestenia stavby vznikla potreba na vybudovanie objektov vhodných pre migráciu zveri. Po opustení Divínskeho hája a prekrižovaní širokého údolia Krivánskeho potoka a železničnej trate pokračuje trasa severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde vo vzájomnom krížení vytvárajú dočasné prepojenie – úrovňovú stykovú križovatku s cestou I/16.

2015 - 2016
Corsan-Corviam Construcción, S.A., Chemkostav IS, s.r.o.

R2 Zvolen východ – Pstruša

Stavba rýchlostnej cesty R2 začína v križovatke Zvolenská Slatina, kde sa bude v budúcnosti napájať úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, západ - Zvolen, východ. Prepojenie na cestu I/50 je zabezpečené v križovatke pomocou privádzača rýchlostnej cesty. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch. Obce Zvolenská Slatina, Vígľaš a Pstruša sú tak výrazne obchádzané zo severu. Na konci úseku trasa prechádza údolím rieky Slatina a končí tesne pred križovatkou Pstruša, za ktorou už pokračuje nasledujúci úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň.

Diaľnice

2017 - 2019
D4R7 Construction s.r.o.

D4R7 - Obchvat Bratislavy

R7 je rýchlostný ťah navrhovaný v úseku Bratislava - Nivy / Lučenec podľa uznesenia vlády č. 882/2008, ktorý bude po dobudovaní hlavnou spojnicou hlavného mesta a južných centier Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V tejto etape sa ráta s výstavou 3 úsekov rýchlostnej cesty R7.

Začiatok úseku R7 Bratislava - Nivy / Bratislava - Juh je v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne cez D1 v existujúcej MÚK Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Ďalej prechádza lokalitou Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj a vedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh.

Tu medzi km 4,350 až 4,700 trasa čiastočne vchádza na chránené územia Biskupické Luhy a Dunajské Luhy. Koniec potom nadväzuje cez poľnohospodársky využívané územie v MÚK Ketelec na diaľnicu D4 a nasledujúci úsek R7 (Bratislava - Juh / Šamorín - Západ).

Na dotknutom území je hustá sieť miestnych ciest všetkých kategórií. Priamo dotknuté sú ulice Bajkalská, Prístavná, Slovnaftská, Komárňanská, Lúčna, Malé Pálenisko, Vlčie hrdlo atď. Výškové riešenie trasy je optimalizované s dôrazom na minimálne narušenie krajinného rázu pri zohľadnení minimálnej investičnej náročnosti.